Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Studia stacjonarne 2007/2008


Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

w roku akademickim 2007/2008

studia stacjonarne

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 524-64-25

Systemy bezpiecze?stwa publicznego

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (AK)

A

Studia
pierwszego stopnia–in?ynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

Kszta?t. ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-33-16

III

KIERUNEK BIOLOGIA (BL) *

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Biologia ogólna

Biologii

tel. 523-44-48

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Biologia molekularna

Biologia ?rodowiskowa

IV

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA (BT) *

A

Studia

 pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Biotechnologia

Biologii

tel. 523-44-48

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej

Biotechnologia mikroorganizmów

Biotechnologia zwierz?t

Biotechnologia ro?lin

V

KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Konstrukcje budowlane i in?ynierskie

Nauk Technicznych

tel. 523-37-75

Budowa i eksploatacja dróg

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Budownictwo i konstrukcje in?ynierskie

VI

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA (DK)

A

Studia
pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

Humanistyczny

tel. 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

VII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (WM)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 524-62-71

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

VIII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (WP)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 524-62-71

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

IX

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (TI)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna

Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna

 

 

 

 

X

KIERUNEK EKONOMIA (EK)*

A

Studia pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Ekonomia przedsi?biorstwa

Nauk Ekonomicznych

tel. 523-47-57

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Ekonomia mened?erska

Ekonomika gospodarki ?ywno?ciowej

Integracja europejska i rozwój regionalny

Rynki finansowe i rachunkowo??

XI

KIERUNEK FILOLOGIA (FL)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 524-63-07

Filologia germa?ska

Filologia rosyjska

Filologia ukrai?ska

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Filologia angielska

Filologia germa?ska

Filologia rosyjska

XII

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Studia

 pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Filologia polska

Humanistyczny

tel. 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Filologia polska

XIII

KIERUNEK FILOZOFIA (FZ)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Filozofia

Humanistyczny

tel. 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Filozofia

XIV

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK) *

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej

tel. 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

Geodezja gospodarcza

Geodezja satelitarna i nawigacja

Kataster nieruchomo?ci

XV

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Gospodarka przestrzenna

Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej

tel. 523-39-77

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Gospodarowanie przestrzeni? i nieruchomo?ciami

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

XVI

KIERUNEK HISTORIA (HT)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Historia

Humanistyczny

tel. 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Historia

Zarz?dzanie informacj? naukow?

XVII

KIERUNEK INFORMATYKA (IF)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

In?ynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki

tel. 535-20-11

Informatyka ogólna

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XVIII

KIERUNEK IN?YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (IC)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

In?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 523-49-83,

523-37-10, 523-34-01

 

 

 

 

XIX

KIERUNEK MATEMATYKA (MT)

A

Studia
pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Sp. nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki

Matematyki i Informatyki

tel. 535-20-11

Sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki

Matematyka

B

 Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Matematyka ogólna

Matematyka stosowana

XX

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

B

 Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

In?ynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

Transport drogowy

XXI

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE (NR)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Nauki o rodzinie

Teologii

tel. 523-89-46

XXII

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (OW)*

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Ochrona ?rodowiska

Ochrony
?rodowiska
i Rybactwa

tel. 523-34-21

B

 Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Biotechnologia w ochronie ?rodowiska

Ochrona zasobów naturalnych

In?ynieria ekologiczna


XXIII

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (KS)*

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-33-16

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Kszta?towanie i ochrona ?rodowiska

U?ytkowanie i ochrona gleb

XXIV

KIERUNEK OGRODNICTWO (OG)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Produkcja ogrodnicza

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-33-16

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Produkcja ogrodnicza

XXV

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG) *

A

Studia
pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z rehabilitacj?

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 524-62-71

Doradztwo zawodowe

Wczesna edukacja z kszta?ceniem integracyjnym

Pedagogika pracy socjalnej

Pedagogika

B

Studia

 drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Doradztwo zawodowe

Pedagogika

Pedagogika pracy socjalnej

Wczesna edukacja

Pedagogika opieku?cza

XXVI

KIERUNEK PIEL?GNIARSTWO (PI)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Piel?gniarstwo

Biologii

tel. 523-44-48

 

 

 

XXVII

KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)

A

Studia
pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 524-62-71

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gosp.

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gosp.

(oferta w j?zyku angielskim)

Specjalno?? spo?eczno-ustrojowa

XXVIII

KIERUNEK PRAWO (PR) *

A

Studia

jednolite magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 524-64-25

Prawo europejskie

XXIX

KIERUNEK ROLNICTWO (RN)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Rolnictwo europejskie

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-33-16

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Doradztwo rolnicze

Ochrona ro?lin i nasiennictwo

Produkcja ro?linna

Rolnicze surowce energetyczne

XXX

KIERUNEK RYBACTWO (RB)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Rybactwo

Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

tel. 523-34-21

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Rybactwo ?ródl?dowe

Akwakultura i akwarystyka

Akwakultura i akwarystyka

(oferta w j?zyku angielskim)

XXXI

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia
pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 524-63-07

XXXII

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Technika rolnicza i le?na

Nauk Technicznych
tel. 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Energetyka i odnawialne ?ród?a energii

Mechatronika w rolnictwie

XXXIII

KIERUNEK TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA (TZ)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 523-49-83

      523-37-10

      523-34-01

Kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci

Profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetologii

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

?ywienie cz?owieka

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Technologia ?ywno?ci

?ywienie cz?owieka

XXXIV

KIERUNEK TEOLOGIA (TL)

A

Jednolite studia magisterskie (cykl A)

12 sem.

Teologia

Teologii

tel. 523-89-46

B

Jednolite studia magisterskie

 (cykl B)

10 sem.

Teologia

  

 

XXXV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Kontrola i sterowanie jako?ci? w gospodarce ?ywno?ciowej

Nauki o ?ywno?ci

tel. 523-49-83

      523-37-10

      523-34-01

Organizacja produkcji i kszta?towanie jako?ci towarów w Unii Europejskiej

Organizacja krajowego i mi?dzynarodowego obrotu towarów

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

Jako?? ?ywno?ci i obrót towarem

XXXVI

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TW)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 523-34-05

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

XXXVII

KIERUNEK WETERYNARIA (WN)

A

Studia jednolite magisterskie

11 sem.

Weterynaria

Med.Weterynaryjnej

tel. 523-34-40

XXXVIII

KIERUNEK ZARZ?DZANIE (ZM)

A

Studia
pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Nauk Ekonomicznych

tel. 523-47-57

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Zarz?dzanie inwestycjami i nieruchomo?ciami

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi

Zarz?dzanie marketingowe

XXXIX

KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Chów i hodowla zwierz?t amatorskich

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 523-34-05

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Hodowla koni i je?dziectwo

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierz?t

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Kszta?towanie jako?ci produktów zwierz?cych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo ?ywieniowe

Uprawnienia nauczycielskie oraz z zakresu doradztwa zawodowego mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

 

* Na kierunkach: biologia, biotechnologia, ekonomia, geodezja i kartografia, ochrona ?rodowiska (KS) i (OW), prawo oraz pedagogika o specjalno?ci wczesna edukacja– studia mog? by? realizowane w ramach ?cie?ki programowej, prowadzonej w j?zyku obcym, opartej na dwustronnych porozumieniach z uniwersytetami europejskimi i ameryka?skimi.

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

14-11-2006 r.

 

 

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 2669 razy (w tym z UWM 71 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa